2014

W H E R E I N D U S T R Y M E E T S A C A D E M I A

NEWS 2014

 

23-24th of October - TRUST Geo BIM – för optimalt utnyttjande av all

georelaterad information i ett byggprojekt

 

Text: TRUST 4.1 är inbjudna som talare vid Novapoints användarträff den 23-24 oktober.

 

Läs mer om användarträffen här

Läs programmet här

 

October 2014

Uppstart av kurs FAF3602 Theoretical Rock Mechanics 7.5 hp.

Read more here

 

14-18th of September 2014

TRUST 2.1 presenterar artikeln “Underwater ERT Survey for Site Investigation for a new line for Stockholm Metro” vid konferensen Near Surface Geosciences, Athens 14-18 September, 2014.

Read more here

 

18-20th of August 2014

Workshop 4, Luleå Tekniska Universitet

Tema ”Nya samarbeten utvecklade inom TRUST”

 

 

2014 - TRUST 4.1 - vetenskaplig artikel accepterad i tidskriften Engineering Geology

 

Tidskrift: Engineering Geology

Titel: The observational method applied to a high embankment founded on sulphide clay

Författare: Anders Prästings, Rasmus Müller, Stefan Larsson

 

Abstract

 

Since its introduction, Eurocode 7 has acknowledged the observational method as a valid design approach for geotechnical structures. The observational method is defined in five paragraphs. Although several case studies have concluded that the observational method is useful, the method is still sparsely used. This study compares the actual implementation of the observational method in the Veda embankment project according to the definitions given in Eurocode 7. The outcome of the observational method as a design approach, and the major deviations compared to the definitions in Eurocode 7 are discussed. It is concluded that the design of a multi-staged embankment, where the building process is governed by consolidation in the subsoil, can only partly be adapted to the observational method as defined in Eurocode 7. Furthermore, when this is the case, the possibility of combining “design by calculations” and the observational method is discussed.

Läs mer här

 

2014 - två st examensarbeten utförda inom TRUST 2.1

 

Titel: Lösningsmedel, grundvattenkemi och geofysiska signaler - Ett relationsproblem i Kv. Färgaren

Författare: Johan Sandström

 

Titel: 3-D and 2-D resistivity and IP mapping of geology and chlorinated aliphatics at Färgaren 3, Kristianstad

Författare: Mikael Lumetzberger

 

 

29-30th of May 2014 - Workshop “Geologists of Europe in the 3rd millennium” - Palermo Italien

Pia Hansson - PhD Geology, Natural Science/Geological section/Tyréns AB presenterade artikeln “TRUST – a true engineering geology R&D project”.

 

Klicka här för att läsa mer om konferensen

 

 

26th of May 2014 - TRUST ledningsgrupp till Äspö HRL

Den 26 maj besökte TRUSTs ledningsgrupp Äspö HRL för att planera de TRUST-undersökningar som kommer att utföras under 2014. Delprojekten 2.1 och 2.2 kommer att utföra geoelektriska respektive seismiska undersökningar på markytan, i nära anslutning till befintlig tunnelmynning. Syftet är att jämföra resultaten från metoder under utveckling med resultat från den omfattande databas som finns inom Äspö HRL. Delprojekt 2.4 kommer att studera grundvattnets påverkan på bergförstärkning i befintlig tunnel. Delprojekt 3.3 planerar injekteringsförsök för att verifiera sin metod Real Time Grouting Control (RTGC).

 

Undersökningarna utförs i nära samarbete med Äspö HRL och Nova FoU i Oskarshamn.

May 2014 - TRV-projektet Järnvägsplan Varbergstunneln

TRUST 2.2 har just avslutat mer än 7 km seismiska mätningar inom TRV-projektet Järnvägsplan Varbergstunneln. Undersökningarna har utförts under ca 3 veckor. Syftet med mätningarna är att detektera bergets överyta samt att identifiera eventuella sprickzoner i berggrunden. Den stora utmaningen har varit att uppnå god datakvalitet i den vibrationsrika stadsmiljön.

Parallellt med de seismiska mätningarna har traditionella sonderingar och provtagninga, och installation av grundvattenbrunnar för provpumpning utförts av Tyréns. TRUST 2.1 har l utfört geoelektriska mätningar i projektets norra delar. Det återstår undersökningar i Varbergs centrala delar, samt i söder.

Se korridorkartan här

 

 

May 2014 - TRUST inleder samarbete med Äspö-laboratoriet och Nova FoU i Oskarshamn

Flera av TRUSTs delprojekt kommer i juni att påbörja mätningar i och vid de ytliga delarna av SKBs Äspö-laboratorium (Äspö Hard rock laboratory) i Oskarshamn. Det blir därmed den första helt gemensamma TRUST-lokalen, vilket ger projektet möjlighet till mycket god samtolkning av samtliga metoder. Undersökningarna utförs i nära samarabete med Nova FoU i Oskarshamn.

Läs mer om SKB här och om NOVA här

4.1 avtal med Vianova Systems och GeoSuite

Tyréns har som huvudaktör inom TRUST 4.1 med företaget Vianova Systems ingått en avsiktsförklaring att samarbeta kring utveckling av verktyg för insamling, bearbetning och presentation av geoteknisk data.

Både Tyréns och Vianova arbetar idag med utveckling av informationshanteringen inom området geoteknik. Ett samarbete mellan Tyréns/TRUST 4.1 och Vianova inom detta område kommer att innebära ett effektivare och mer kvalitetssäkrat utvecklingsarbete. Samarbetet baseras på anpassning av Vianova-modulen GeoSuite och dess anpassning till nya BIM-lösningar. Ett av TRUST 4.1-projektets direkta bidrag kommer att vara implementering av ett verktyg för multivariat analys (MVA) samt uppdatering till SGFs dataformat 2012.

27th of April - 2nd of May 2014

European Geosciences Union General Assembly 2014 - Vienna

TRUST 2.2 presenterar två olika artiklar: Shallow water radio-magnetotelluric (RMT) measurements in urban environment: A case study from Stockholm city och Development of near surface seismic methods for urban and mining applications.

Läs mer här

6-9th of April 2014

Sara Johansson och Per-Ivar Olsson (TRUST 2.1) presenterar resultat från resistivitets- och IP-mätningar på PCE-förorenade Kv Färgaren i Kristianstad på 3rd International on Induzed Polarisation, Oléron Island, France.

Klicka här för att se abstract och presentation

Läs mer här

April 2014

TRUST deltar i undersökningar för Varbergstunneln. Delprojekten 2.1, 2.2 och 4.1 kommer att ha en direkt inblandning i de förundersökningar för ny 10 km järnvägstunnel under Varberg som påbörjas i april 2014. Konsultföretaget Tyréns har ansvar för projektering och framtagning av Järnvägsplan för tunneln, och TRUST kommer att bidra med geofysiska mätningar och hantering, samordning och visualisering av all geodata i projektet. Beställare av uppdraget är Trafikverket. Samarbete i pågående stora infraprojekt bedöms vara det viktigaste verktyget för att lyckas implementera den kunskap som kommer fram inom TRUST.

Läs mer här

27th of March 2014

TRUST 2.4 genomförde ett referensgruppsmöte på CBI, Stockholm.

 

13th of March 2014

Maria Ask presenterade som första talare TRUST-projektet på Grundläggningsdagen på Älvsjömässan i Stockholm. 750 st åhörare fördelade mellan entreprenörer, konsulter och beställare inom geoteknik. Läs Marias artikel här. I FoU-sessionen presenterade även Anders Prästings, doktorand i TRUST 4.1, sin artikel ”Utvärdering av osäkerheter i geotekniska parametrar”.

Läs mer om GD2014 här

 

Se Marias Presentation här

Se Anders presentation här

March 2014

TRUST 2.2 utför seismiska undersökningar inom PCE-förorenade Kv Färgaren i Kristianstad för att komplettera tidigare utförda resistivitets- och IP-undersökningar. De seismiska mätningarna syftar till att få detaljerad kunskap om formen på bergets överyta.

3-4th of February 2014

Intern Workshop 3, KTH i Stockholm

Statusavstämning av samtliga delprojekt.

Redovisning av de första preliminära mätresultaten från Förbifart Stockholm, utförda inom delprojekt 2.1 och 2.1.